Thomas G. Halliburton

The suspicious parent makes an artful child. - Thomas G. Halliburton