Stonewall Jackson

Resolve to perform what you ought; perform without fail what you resolve. - Stonewall Jackson